Unit 6

语段搭配
教育与成功 综合
1. 学历/成就
Xuélì/chéngjiù
Resume/achievements
1. 身不由己
Shēn bù yóujǐ
(Idiom) Involuntary
2. 高薪
Gāoxīn
High salary
2. 出乎意料
Chū hū yìliào
Unimaginable
3. 成功的决定因素
Chénggōng de juédìng yīnsù
The deciding factor of success
3. 满意的结果
Mǎnyì de jiéguǒ
Satisfactory results
4. 奖/助学金
Jiǎng/zhùxuéjīn
Award/grant, scholarship
4. 首要因素
Shǒuyào yīnsù
Primary factor
5. 实习
Shíxí
Practice, intern
5. 非营利组织
Fēi yínglì zǔzhī
Non-profit organizations
6. 学术背景
Xuéshù bèijǐng
Educational background
6. 归根结底
Guīgēnjiédǐ
Final analysis, ultimately
7. 高中文凭
Gāozhōng wénpíng
High school diploma
7. 来自⋯⋯的压力
Láizì ⋯⋯de yālì
Pressure from ⋯⋯
8. 名校/非名校
Míngxiào/fēi míngxiào
Elite/non-elite schools
8. 基于…的假设
Jīyú…de jiǎshè
Based on the assumption that …
9. 就业市场
Jiùyè shìchǎng
Job market
9. 深深扎根于
Shēn shēn zhāgēn yú
Deeply rooted in
10. 知识水平
Zhīshì shuǐpíng
Level of knowledge
10. 传统价值
Chuántǒng jiàzhí
Traditional values
11. 确保成功
Quèbǎo chénggōng
Guarantee success
11. 削弱价值
Xuēruò jiàzhí
Weakening of values
12. 大专/大学毕业
Dàzhuān/dàxué bìyè
Graduate from a professional school/university
12. 具有竞争优势
Jùyǒu jìngzhēng yōushì
To have a competitive advantage
13. 获得学位
Huòdé xuéwèi
Obtain a degree
13. 齐头并进
Qítóubìngjìn
Advance side by side/td>
14. 本科/硕士/博士学位
Běnkē/shuòshì/bóshì xuéwèi
Bachelor/Master/PhD degree
14. 取得进步
Qǔdé jìnbù
Make progress
15. 辍学
Chuòxué
Drop out (of school)
15. 从中获益
Cóngzhōng huò yì
Benefit from